Home » Sarawak Government » Chief Minister Department Client Charter
 1. Pelan Pembangunan Rancangan Malaysia dapat dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun
 2. Semua proses pengambilan, pengesahan dalam jawatan, penilaian kompetensi, pengurusan kemudahan dan pesaraan personel diurus dengan efektif dan efisyen mengikut jadual yang ditetapkan
 3. Latihan dan Peperiksaan dilaksanakan mengikut Skim Perkhidmatan dan keperluan jawatan
 4. Projek Pembangunan Rancangan Malaysia di Sarawak dipantau dan Laporan Status Pelaksanaan Projek dikemukakan kepada MMKN pada setiap suku tahun
 5. Platform untuk Pembangunan Usahawan Bumiputera disediakan melalui penyelarasan perancangan pembangunan, kemudahan latihan dan bantuan promosi produk
 6. Semua acara dan hal-ehwal awam kerajaan diurus secara profesional
 7. Dasar-dasar awam, pengurusan harta dan kemudahan kerajaan dilaksanakan secara efisyen dan efektif
 8. Budaya kualiti diamalkan ke arah Perkhidmatan Awam cemerlang yang menepati ekspektasi pelanggan
 9. Semua agensi Kerajaan Negeri mematuhi garis panduan dan dasar keselamatan perlindungan yang ditetapkan
 10. Penggunaan ICT diperkembangkan mengikut Pelan Tindakan yang telah ditetapkan
 11. Semua perbelanjaan Jabatan Ketua Menteri diuruskan secara teratur, berhemah dan telus
 12. Laporan audit dikemukakan mengikut jadual
[*Note: The Chief Ministers Department Client Charter only available in Melayu language]


Hear this text
Copyright ©2010 Sarawak Government

Disclaimer: The Government of Sarawak shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this portal. Services provided through this portal are subject to the terms and conditions of the respective service providers.

Best viewed with Netscape and Mozila Firefox; Screen resolution 1024 by 768 pixels
MSC Logo